ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආයතන සංග්‍රය පලමු කාණ්ඩය (2015)

භාගත කරන්න

 

ශ්‍රී ලංකා රජයේ ගැසට් පත්‍රය

බලන්න

 

පුහුණු අත්පොත – 2018

බලන්න

 

පරිගණක පුහුණු අත්පොත – 2018

බලන්න

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit