පලාත් ආයුර්වේද රෝහල

 • මීගොඩ

දිස්ත්‍රික් ආයුර්වේද රෝහල්

 • මොල්ලිගොඩ – පංචකර්ම

 • ලුනාව

 • මීරිගම

ආයුර්වේද පංචකර්ම හා මධ්‍යම බෙහෙත් ශාලා

 • ජඹුරලිය

 • ආනියාකන්ද

 • කදුබොඩ

 • නෑබොඩ

 • වීදියගොඩ

 • කිරිබත්ගොඩ – පංචකර්ම

 • රත්මලාන

 • අවිස්සාවේල්ල

 • දෙවලපොල

 • දඹුව

 • පින්නකැලේවත්ත

 • කඩවත

 • හීනියටන

 • නිට්ටඹුව

 • මිනුවන්ගොඩ

 • හංචාපොල

 • මහර

 • මොරොන්තුඩුව

 • පොතුවිල

 • පැල්පිටිගොඩ

 • හෙට්ටියාකන්ද

 • අගලවත්ත

 • කුඩා උඩුව

 • අකරගම

 • ඉංගිරිය

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit