සම්බන්ධ වන්න

ලිපිනය:

ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුව – බ.ප

නො 18,

නාවල පාර,

නුගේගොඩ,

ශ්‍රී ලංකා

දුරකථන අංක:

කාර්යාලය                      –    0112820792

ආයුර්වේද කොමසාරිස්      –    0112820795

ගණකාධිකාරී                   –    0112820797

පරිපාලන නිලධාරී            –     0112820796

ඊ.මේල්:

ayurwp@sltnet.lk

ෆැක්ස්:
0112820792

පණිවුඩයක් යොමු කරන්න

Send messageclear