කළුතර දිස්ත්‍රික් ප්‍රජා සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය කාර්යාලය

වකුගඩු රෝග නිවාරණ ව්‍යාපෘතිය
මානසික සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන
සුව ගෙවත්ත, සුවකෙත හා ඇල්හේන ව්‍යාපෘතිය
ඩෙංගු නිවාරණ වැඩසටහන්
දේශීය  ආහාර  ප්‍රචලිත කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය
මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ වැඩසටහන
දියවැඩියාව රෝග නිවාරණ වැඩසටහන
ඖෂධීය ශාක වගාව දිරිගැන්වීම වැඩසටහන

ප්‍රධාන මෙනුව

ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුව - බස්නාහිර පළාත

ව්‍යාපෘති සම්බන්ධ තොරතුරු