පළාත් ආයුර්වේද රෝහල - මීගොඩ පළාත් ආයුර්වේද රෝහල - මීගොඩ
සිතියම
තොරතුරු
ලිපිනය :

පළාත් ආයුර්වේද රෝහල - මීගොඩ


දුරකථන :

0112751327      ෆැක්ස් :  0112751327


විද්‍යුත් තැපැල
වැදගත් සබැදියන්
ආයුර්වේද ප්‍රජා සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය ඒකකය
ප්‍රාදේශීයලේකම් කාර්යාලය

 

 සායනයේ නම

 සායනය පැවැත්වෙන දිනයන්

 පැවැත්වෙන වේලාවන්

1

කැඩුම් බිඳුම් සායනය

සතියේ සෑම දිනකම

පෙ. ව. 8.00 - ප. ව. 4.00

2

මධුමේහ සායනය

සදුදා

පෙ. ව. 8.00 - ප. ව. 4.00

3

මේදස් වෘද්ධි සායනය

බ්‍රහස්පතින්දා

පෙ.ව.  9.30 - ප. ව 2.00

4

අතිස්ථෞල් සායනය

අගහරුවදා

පෙ.ව.  9.30 - ප. ව 2.00

5

යෝග සායනය 

අගහරුවදා

පෙ.ව.  9.30 - ප. ව 12.00

6

වැඩිහිටි සායනය

ඉරිදා

පෙ. ව. 8.00 - ප. ව 3.30

7

උණ සායනය

 සතියේ  දිනවල

 පෙ. ව. 8.00 - ප. ව 3.30

8

ස්නායු රෝග සායනය

අගහරුවදා, බදාදා

පෙ.ව.  9.30 - ප. ව 2.00

9

චර්ම රෝග සායනය

අගහරුවදා

පෙ. ව. 8.00 - ප. ව 2.00

10

සන්ධි රෝග සායනය

සිකුරාදා

පෙ. ව. 8.00 - ප. ව 2.00

11

ස්ත්‍රී රෝග සායනය

අගහරුවදා

පෙ. ව. 8.00 - ප. ව 2.00

12

විශේෂ ළමා රෝග සායනය

බදාදා

පෙ. ව. 8.00 - ප. ව 2.00

13

ළමා රෝග සායනය

අගහරුවදා

ප. ව 12.30- ප. ව 4.30

14

ගුද රෝග සායනය

බදාදා

පෙ. ව. 8.00 - ප. ව 2.00

15

ශිරා ග්රන්ථි සායනය

අගහරුවදා

පෙ. ව. 8.00 - ප. ව 2.00

16

දැවුම් පිළිස්සුම් සායනය

සදුදා,

බ්‍රහස්පතින්දා

පෙ. ව. 8.00 - ප. ව 2.00

ප. ව 12.30- ප. ව 5.30

17

කොරියන් කටු සායනය

සදුදා,  සිකුරාදා ,

බ්‍රහස්පතින්දා

පෙ. ව. 8.00 - ප. ව 2.00

පෙ. ව. 8.00 - ප. ව. 4.00

18

රූපලාවණ් සායනය

බ්‍රහස්පතින්දා

ප. ව 12.30- ප. ව 4.30

19

මානසික උපදේශනය

සදුදා

පෙ. ව. 8.00 - ප. ව 2.00

20

චිකිත්සා කර්ම සායනය

සදුදා, බදාදා, සිකුරාදා

ප. ව 12.30- ප. ව 5.00

21

ව්රණ සායනය

සතියේ සෑම දිනකම

පෙ. ව. 8.00 - ප. ව 2.00

පළාත් ආයුර්වේද රෝහල - මීගොඩ - සායන පිළිබද තොරතුරු

 

 තනතුර

 ගණන

 

 අධ්‍යක්ෂක

 1

 

 විශේෂඥ වෛද්‍ය නිලධාරී

1

 

 වෛද්‍ය නිලධාරි

27

 

 හෙද නිලධාරි

2

 

 හෙද නිලධාරී (කොන්ත්‍රාත් පදනම මත)

2

 

 සංවර්ධන නිලධාරී

5

 

 භෛසජ්ජක

4

 

සම්බාහන

2

 

ආහාර නිරීක්ශිකා

1

 

යන්ත්‍ර ක්‍රියාකරු

2

 

වාට්ටු ලිපිකරු

1

 

ඖෂධ සංයෝජක

2

 

ටිකට් ලිපිකරු

3

 

අරක් කැමි

1

 

උපස්ථායිකා

7

 

මුරකරු

1

 

ආයුර්වේද සේවා සහායක

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

කාර්ය මණ්ඩල පිළිබද තොරතුරු

මුල් පිටුව

ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුව - බස්නාහිර පළාත

පළාත් ආයුර්වේද රෝහල - මීගොඩ
හැඳින්වීම
1985.09.01 දින ආරම්භ කරන ලද මෙම පළාත් ආයුර්වේද රෝහල කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ හෝමාගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය තුළ ගොඩගම පාදුක්ක පාරට මුහුණලා පිහිටා ඇත. අක්කර 15 ක භූමි භාගයක මෙම රෝහල බාහිර අංශය, නේවාසික අංශය, ඖෂධ නිෂ්පාදනාගාරය, හා ඔසු උයන කින් සමන්විතය.

බාහිර අංශයේ දිනකට රෝගීන් හාරසියයකට අධික ප්‍රමාණයක් ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීමට පැමිණෙන අතර දිනපතා පෙරවරු 8.00 සිට පස්වරු 6.00 දක්වා බාහිර අංශය විවෘතව පවතී. බාහිර අංශයේ විවිධ රෝග සඳහා සතියකට සායන 25 කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් පවත්වනු ලබන අතර විශේෂඥ වෛද්‍ය නිලධාරීන් ඇතුළු විශේෂ නිපුණතාවක් සහිත වෛද්‍ය නිලධාරින් විසින් මෙම සායන පවත්වා ගෙන යනු ලබයි.

වාට්ටු පහකින් සමන්විත නේවාසික අංශයෙන් රෝගීන් සියයකට පමණ නේවාසික ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීමේ හැකියාව ඇත.

අක්කර 11කට ආසන්න ඔසු උයන වඩිනා ඖෂධ පැලෑටි වලින් යුක්ත වන අතර ප්‍රදේශයේ පාසල් දරුවන්ට ඖෂධ පැළෑටි සම්බන්ධ දැනුම ලබාගැනීම සඳහා විශාල දායකත්වයක් සපයයි.

රෝහල තුල පිහිටි ඖෂධ නිෂ්පාදනාගාරය මගින් රෝහලේ අවශ්‍යතා සඳහා පරිබාහිරව පවත්වනු ලබන ජංගම සායන සඳහාත් බොහෝමයක්  ඖෂධ නිෂ්පාදනය කර ගනු ලබයි